Złe traktowanie zwierząt ?! I co wtedy ?

Gdy jesteśmy świadkami złego traktowania zwierząt jesteśmy zobligowani do interweniowania, a w przypadku jeśli boimy się tego dokonać osobiście, to bezwzględnie powinniśmy zgłosić ten fakt odpowiednim służbom. Istnienie kilka metod, dzięki za pomocą których możemy tego dokonać:

1. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – za pomocą strony www, gdzie dodajemy zagrożenie, a odpowiednie służby mają termin 2 dni na reakcję

2. Zielona Strefa oraz CITES – są to skrzynki mailowe dedykowane sprawom znęcania się nad zwierzętami

3. Moja Komenda – jest to swego rodzaju spis po adresach i danych najbliższych jednostek policji

4. Numer alarmowy 112

5. Kontakt ze strażą miejską, urzędem miasta/gminy

6. Kontakt ze schroniskiem/ fundacją dla zwierząt

Jakie są niehumanitarne zachowania wobec zwierząt, i co możemy uznać za znęcanie się, złe traktowanie, zaniedbanie psa? Te informacje łatwo pozwolą nam określić, kiedy bezwzględnie należy interweniować. Przepis artykułu 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724) zawiera definicje negatywnych zachowań. Zatem zapoznajmy się z kilkom najważniejszymi, które przewidział nasz ustawodawca:

– „humanitarne traktowanie zwierząt” – rozumie się przez to traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę – a więc a contrario możemy zdefiniować niehumanitarne traktowanie zwierząt,

– „rażącym zaniedbaniu” – rozumie się przez to drastyczne odstępstwo od określonych w ustawie norm postępowania ze zwierzęciem, a w szczególności w zakresie utrzymywania zwierzęcia w stanie zagłodzenia, brudu, nieleczonej choroby, w niewłaściwym pomieszczeniu i nadmiernej ciasnocie,

– „okrutnym traktowaniu” – rozumie się przez to wymienione w ustawie przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz inne postępowanie właściciela bądź innej osoby, prowadzące do skutków porównywalnych ze skutkami znęcania się,

– „uwięzi” – rozumie się przez to wszelkie urządzenia mechaniczne krępujące swobodę ruchów zwierzęcia, w zakresie możliwości przemieszczania się ponad ustalony zakres, jak też niektóre urządzenia do kierowania ruchami zwierzęcia w sposób zamierzony przez człowieka,

– „okrutnych metodach w chowie lub hodowli zwierząt” – rozumie się przez to działania lub zaniechania człowieka prowadzące w sposób oczywisty do zmian patologicznych w organizmie zwierzęcia (somatycznych lub psychicznych), zwłaszcza w postaci skutków znoszenia dotkliwego bólu, przymuszania do określonego zachowania się (uległości) głodem, pragnieniem, działaniem prądu elektrycznego (z wyjątkiem używania pastuchów elektrycznych, treserów oraz urządzeń elektrycznych służących do przepędu zwierząt) bądź innymi zabiegami tego rodzaju, w szczególności karmienie i pojenie zwierząt przemocą.

Related posts

Leave a Comment